Username : Password :
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน www.nanoilocal.com
 
หน้าแรก
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์เทศบาล
พันธกิจเทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
ผลงานเทศบาล
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งอาณาเขต
แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนชุมชน
ติดต่อ-สอบถาม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองวิชาการและงานแผน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
[อ่านทั้งหมด]
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางริน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณนาทุ่งม้าแล่น) หมู่ 4 ตำบลนาน้อย (29 ม.ค. 59)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ธ.ค. 58)
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณนาดอน)หมู่ 4 ตำบลนาน้อย (25 ม.ค. 59)
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2559 (11 ม.ค. 59)
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดน่าน (5 ม.ค. 59)
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (5 ม.ค. 59)
การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (5 ม.ค. 59)
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (28 ธ.ค. 58)
[อ่านทั้งหมด]
ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาน้อย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จ (9 มี.ค. 59)
สอบราคาจ้างประกอบรถรางเพื่อใช้ในการบริการรับ-ส่ง จำนวน 1 คัน (1 ก.พ. 57)
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านนาราบ (15 ม.ค. 57)
[อ่านทั้งหมด]
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2559 (11 ม.ค. 59)
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 11 (5 ม.ค. 59)
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (5 ม.ค. 59)
การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำและพิจารณาเห็นชอบแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (5 ม.ค. 59)
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
นายอุปถัมภ์ ไชยมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย
นายอดุลย์ นุแปงถา
ปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยว อ.นาน้อย
counter