Username : Password :
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน www.nanoilocal.com
 
หน้าแรก
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์เทศบาล
พันธกิจเทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
ผลงานเทศบาล
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งอาณาเขต
แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนชุมชน
ติดต่อ-สอบถาม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองวิชาการและงานแผน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

[อ่านทั้งหมด]
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน (1 ต.ค. 57)
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลนาน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (11 ธ.ค. 57)
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาน้อย (8 ส.ค. 57)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2556 (1 พ.ค. 57)
เทศบาลตำบลนาน้อยขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี 2557 (1 พ.ค. 57)
รณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายครั้งที่ 1/2556 เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล (1 พ.ค. 57)
รณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด สุนัขและแมว ที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนเป็นต้นไป (1 ก.พ. 57)
[อ่านทั้งหมด]
สอบราคาจ้างประกอบรถรางเพื่อใช้ในการบริการรับ-ส่ง จำนวน 1 คัน (1 ก.พ. 57)
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านนาราบ (15 ม.ค. 57)
[อ่านทั้งหมด]
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาน้อย (15 ธ.ค. 57)
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาน้อย (15 ธ.ค. 57)
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะสำหรับเยาวชนและประชาชน (8 เม.ย. 56)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 (15 ม.ค. 56)
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
นายอุปถัมภ์ ไชยมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย
นายอดุลย์ นุแปงถา
ปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยว อ.นาน้อย
counter